Zdraviliško zdravljenje

V Naravnem zdravilišču Topolšica zagotavljamo namestitve zavarovanih oseb

Zdraviliško zdravljenje

Zdraviliško zdravljenje odobri imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika ali zdravnika, ki zavarovanca zdravi v bolnišnici.

Zdravnik specialist ali osebni zdravnik, ki pri pacientu ugotovi potrebo po zdraviliškem zdravljenju poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje, opredeli navadno zdraviliško zdravljenje, zdravljenje na negovalnem oddelku ali pa zavarovanca pošlje kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, imenovani zdravnik pa predlog odobri ali zavrne.

Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih, navedenih v 45. členu Sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.

Zdraviliško zdravljenje se izvaja na stacionaren način – v trajanju do 14 dni ali na ambulantni način – v trajanju do 10 dni. V primerih posameznih zdravstvenih stanj, ki so opredeljena v POZZ, se lahko zdraviliško zdravljenje podaljša na skupno največ 21 dni, če je pričakovati dodatno izboljšanje funkcionalne sposobnosti.

Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravico do zdraviliškega zdravljenja zaradi iste bolezni ali poškodbe ob njenem klinično pomembnem (funkcionalnem) poslabšanju po preteku 2 let od izdaje predhodne odločbe ali od zaključka celostne medicinske rehabilitacije na terciarni ravni – če gre za zavarovano osebo od dopolnjenega 18. leta starosti oziroma po preteku enega leta, če gre za zavarovano osebo do 18. leta starosti. V okviru odobrenega zdravljenja ima zavarovanec pravico do vrste in obsega storitev, ki jih določi zdraviliški zdravnik v skladu s standardi, določenimi v Prilogi ZDRAV II/d-1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014.

KONTAKTI

Stacionarno zdraviliško zdravljenje – V skladu z zavarovančevim zavarovanjem krije ustrezen del stroškov namestitve in zdravstvenih storitev Zavod za zdravstveno zavarovanje (v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja), del stroškov pa zdravstvena zavarovalnica, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno prostovoljno – dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Ambulantno zdraviliško zdravljenje – Zavod za zdravstveno zavarovanje in zdravstvena zavarovalnica krijeta samo stroške zdravstvenih storitev.

V Naravnem zdravilišču Topolšica zagotavljamo namestitve zavarovanih oseb na negovalni oddelek, usposobljeni pa smo za rehabilitacijo zavarovanih oseb za dodeljene tipe standarda:

    • Vnetne revmatske bolezni
    • Degenerativni izvensklepni revmatizem
    • Stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo
    • Nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter mišično-živčnimi boleznimi.